miércoles, 12 de enero de 2011

Poboación Destinataria (PERFIL USUARIAS)

A población a quen vai dirixidos os servizos que presta esta Fundación son os seguintes:
• Principal condición é ser muller, con idades comprendidas entre os 30-65 anos.
• Que se encontren nunha situación de desamparo, marxinalidade e semiabandono.
• Desatención nas súas necesidades básicas de afecto, alimentación, hixiene, saúde, educación, seguridade,….

• Pertencer a familias desestructuradas.
• Formar parte dun medio sociocultural e económicos desfavorables.
• Estar afectadas por enfermidades que lles incapaciten físicamente, que lles disminuia a súa capacidade de autonomía.
• Ter problemas sociais como alcoholismo, trastornos mentais, trastornos afectivos, etc.
• Carecer de habilidades laborais e de inserción social.

As beneficiarias desta Fundación son persoas derivadas por psiquiatras, médicos, traballadoras sociais, polas súas propias familias, e por calquer persoa que vexa a necesidade. A casa de acollida de dita fundación ten unha capacidade de 9 prazas.